Giglio Pisano, San Giacomo Apostolo (1353)

Giglio Pisano, San Giacomo Apostolo (1353)

Giglio Pisano, San Giacomo Apostolo (1353)